Meny


 
 
 
 
se  Welcome > About the organisation > Bylaws
 
 

Bylaws


Download and read at your own time

(Swedish only)

Stadgar för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

2008-05-26

§1 Riksorganisationens namn är Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige.

§2 Riksorganisationen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§3 Riksorganisationens syfte är att verka för:
  • att FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.
  • att Europakonventionens tilläggsprotokoll, Artikel 2, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige, eftersom den i sin helhet inkorporerades som gällande lag 1995, och reservationen mot densamma togs bort.
  • att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att ”utbildning på annat sätt” inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar.
  • att ”utbildning på annat sätt” (Skollagen 1985:1100, 10 kap 4§) skall finnas kvar i den nya skollagen och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.
  • att Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige blir och förblir remissinstans i utbildningsfrågor.
  • att kunskap och utbildning ges dem som fattar beslut kring ett barns skolgång, och på lärarutbildningarna, så att de medvetandegörs om punkt a-d och om erfarenheterna från hemundervisning i Sverige och andra länder.
§4 Riksorganisationen har sitt säte i Sala Kommun.

§5 Riksorganisationens räkenskapsår tillika verksamhetsår är 1 juli -- 30 juni.

§6 Stadgeändringar kan göras vid riksorganisationens årsmöte.

§7 Medlem i riksorganisationen kan den bli som stödjer organisationens stadgar, har betalt medlemsavgift och har fyllt 16 år.

§8 Den medlem som motverkar organisationens syfte kan uteslutas ur organisationen. Uteslutande avgörs vid två på varandra följande medlemsmöten med minst tre veckors mellanrum.

§9 Riksorganisationens styrelse skall bestå av fem ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Utöver dessa skall väljas minst två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet med acklamation, rösträkning vid tvivel. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Minst fem närvarande styrelseledamöter krävs för beslut.

§10 Vid årsmötet skall väljas revisor och revisorssuppleant, samt valberedning bestående av två ledamöter.

§11 Firmatecknare för riksorganisationen är Ordföranden och Kassör var för sig.

§12 Årsmöte skall hållas varje år senast den 15 september. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda minst två månader i förväg. Möteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda minst tre veckor i förväg.

Rösträtt på årsmötet har medlem som betalat in medlemsavgift senast samma dag som årsmötet hålles.

Extra årsmöte får hållas för visst angivet ärende av större vikt. Extra årsmöte får utlysas av styrelsen samt påkallas av revisorn och revisorssuppleanten gemensamt eller av minst hälften av medlemmarna. Begäran om ett extra årsmöte skall ske skriftligt till styrelsen, revisorn och revisorssuppleanten och innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra årsmöte påkallats. Om styrelsen inte är fungerande må extra årsmöte utlysas av revisorn och revisorssuppleanten gemensamt.

§13 Medlemsavgiftens storlek skall beslutas av årsmötet och gäller räkenskapsåret (2009/10 är den 100kr/år). Den gäller för enskild medlem och familj i samma hushåll. Medlemsförteckning med varje individuell medlem skall föras. Registret innehåller inte personnummer. Medlemsförteckningen behålls strikt inom organisationen, och lämnas inte ut till tredje part.

§14 Riksorganisationen kan upplösas efter beslut på två efter varandra följande årsmöten. Eventuella tillgångar skall delas lika mellan organisationens medlemmar precis innan upplösning.

 
 
 
 

Latest news


• Latest press-releases here.
• The Swedish Parliament voted against a human right by accepting the Proposal for a new School Law. Read more!
• Two major home education articles translated and published at HSLDA: Home Education at Stake in Court Case and The Family Who Has School in Their Living Room
• English translation available! Click the flag of your choice, under our banner images.
New video - Dan Pink about how the old model of motivation doesn't work anymore. Number two in the list.
• Check our YouTube-channel!
• It is now possible to donate to the work that Rohus does - read more here.